O nás

Každá myšlienka, každé dielo alebo projekt potrebujú svoj čas, kým dozrejú do stavu,
aby mohli uzrieť svetlo sveta a priniesť ľuďom svoje ovocie.


Predstavujem vám projekt  www.farnosti.com, ktorý som sa rozhodol vytvoriť, a ktorého zmysel vychádza predovšetkým z podstaty liturgie spájať ľudí navzájom medzi sebou a vytvárať prostredníctvom posvätného
slávenia v liturgii jednotu s Bohom.


Tento projekt začína tým, že bude prezentovať liturgickú, duchovnú a gospelovú hudbu vrátane kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú vo farnostiach, obciach a mestách na Slovensku i v Česku. Aktuálne bude portál informovať o týchto podujatiach: roráty, taizé (modlitba / adorácia), chvály, koncert, festival, charita (potravinová zbierka, bazár oblečenia, vianočný punč, pôstna polievka...), vernisáž, výstava, prezentácia (knihy, CD,...), prednáška, beseda, diskusia, seminár, konferencia, film, divadlo, zábava. V prípade, že vás tento projekt zaujal a chceli by ste informovať veriacich o svojich podujatiach cez tento portál, kontaktujte nás prostredníctvom formulára.


Taktiež bude tento projekt postupne vytvárať priestor, možnosti a príležitosti nielen na vzájomnú spoluprácu ľudí v jednotlivých  farnostiach, ale aj na vyšších úrovniach, a to naprieč Slovenskou a Českou republikou.


Ich zmyslom má byť umožniť prostredníctvom vzájomnej spolupráce vytvárať kvalitné projekty,
ktoré budú na prospech, pomoc a obohatenie všetkých.


Jedným z takýchto projektov má byť v budúcnosti aj projekt zameraný na slávenie posvätnej liturgie,
ktorá bola aj samotnou príčinou vzniku tohto portálu. Keďže tento projekt bude v sebe zahŕňať viacero oblastí, ako napr. oblasť posvätnej hudby, posvätnej architektúry a posvätného umenia, budeme preto okrem všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom aktívne venujú liturgii na profesionálnej úrovni, spolupracovať
aj s Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Pápežským inštitútom pre posvätnú hudbu
a Úradom pápežských liturgických slávení.


Ako som na začiatku uviedol, aby tento projekt reálne vznikol a aj dozrel do nejakej konkrétnej podoby,
bol potrebný čas, počas ktorého som mohol vďaka nadobudnutým skúsenostiam lepšie identifikovať
a navrhnúť projekt, ktorý by v sebe komplexne zahŕňal život cirkvi v jej rôznych aspektoch,
oblastiach a úrovniach.  


Bolo to niekoľko rokov, počas ktorých som mal rôzne nápady a inšpirácie, ale ktorými som sa ani nejako
vážne nechcel zaoberať.  A ak, tak iba do tej miery, že som si ich uvedomoval, prijímal informácie a nechal
ich žiť v sebe s myšlienkou, že ak sa bude mať v budúcnosti niečo konkrétne zrealizovať, tak to postupne dozreje a prihlási sa to v správnom čase o svoju pozornosť v konkrétnej a jasnejšej podobe.
A tak sa aj nakoniec stalo...


Obdobie, počas ktorého myšlienka projektu dozrela je konkrétne spojené s tým, že dozrela v prostredí
medzi bratmi františkánmi. Preto by som sa im chcel poďakovať, že vďaka tomu ako žijú medzi sebou svoje vzájomné a jednoduché bratstvo spojene s humorom a nadhľadom v otvorenosti pre prijímanie druhých - vytvárajú tak (a ani si to možno neuvedomujú) duchovne priaznivé prostredie pre bežných ľudí, ktorým
je tak umožnené prostredníctvom ich služby a slova v sebe objaviť, prípadne rozlíšiť napr. aj možnosť vytvoriť pre druhých niečo hodnotné - niečo, čo v nich je a aj vždy bolo, ale možno nemali možnosť tomu venovať
až takú pozornosť.

Potešujúca je aj skutočnosť, že v tomto prostredí vznikla a pôsobí Františkánska schóla Bratislava,
ktorá nielen svojim profesionálnym úsilím, napomáha smerovať srdcia i mysle ľudí k Jedinému.

Prostredníctvom takto kvalitne sprostredkovanej liturgickej hudby môžeme vnímať Krásu,
ktorá sa bezprostredne dotýka duše každého človeka, vďaka ktorej sa môže ľahšie otvoriť
pôsobeniu Božej Prítomnosti v sebe samom,  a to uprostred liturgického slávenia.


Keďže táto stránka zahŕňa aj Českú republiku, tak uvediem podobne kvalitnú schólu:
schólu OP (Ordo Praedicatorum), ktorá funguje v prostredí bratov dominikánov v Olomouci.Nakoniec by som sa chcel poďakovať Bohu za to, že som mal to šťastie stretnúť v živote
otca biskupa Vladimíra Fila, ktorý pre mňa nebol iba biskupom ale i priateľom.
Vynikal múdrosťou a rozvahou a mal v sebe prirodzenú schopnosť sláviť posvätnú liturgiu
ako „ars celebrandi“.

Foto: Peter Zimen TK KBS

Bol to naozaj vzácny človek a som rád, že sme ho mohli presne rok pred jeho smrťou (18.8.2014) spolu
aj s ďalšími priateľmi z Bratislavskej arcidiecézy navštíviť na pár dní ešte na rožňavskom biskupskom úrade. Keď sme spolu večerali a dlho sa spolu potom ešte rozprávali, tak nikoho z nás vtedy ani len nenapadlo,
že presne o rok v tom istom dni a čase prejde za bránu večnosti (18.8.2015).  


Aj vďaka nemu sme mohli spoznať a ostať aj naďalej v kontakte s jeho rodinou vrátane jeho sestry – rehoľnej sestry Valérie, ktorá mu bola oporou počas jeho biskupskej služby až do posledných chvíľ jeho života.


V konečnom dôsledku je však potrebné poďakovať každému, koho som v živote stretol.
Každý ma obohatil a poskytol mi skúsenosti i poznanie, ktoré sú pre mňa vzácnym darom, vďaka ktorému som sa mohol v živote posúvať ďalej a korigovať svoje myslenie a postoje k sebe, k iným i k Bohu.


Na záver už len prianie, aby sme využili čas a dary, ktoré máme, využili talenty a schopnosti,
ktoré nám boli dané - nech sa môže prostredníctvom každého z nás prejaviť Božia Prozreteľnosť a Múdrosť.

Ona prevyšuje naše nedostatočné ľudské chápanie a v konečnom dôsledku všetko mení
v „Lásku, ktorá neexistuje bez radosti“ (sv. Augustín).


Nech každého z nás sprevádza Pokoj, a nech každý z nás má silu vidieť Dobro v každej bytosti,
ktorá nám pomáha svojim Svetlom nájsť cestu späť Domov.

A to Svetlo je potrebné vidieť v každom človeku, ktorý k nám prichádza ako vzácny dar a požehnanie z Nebies.


Martin Tóth
Bratislava 4.10.2018
Laik z Bratislavskej arcidiecézy


P.S.: Keďže som nikoho z tých, ktorých som tu vyššie spomenul neinformoval, že o nich budem niečo takto verejne písať, tak snáď dúfam, že im nenapadne ma za to žalovať a vláčiť po súdoch odvolávajúc sa na GDPR.

V každom prípade, akú takú istotu mám zatiaľ len u otca biskupa Vladimíra Fila.

Webová stránka je spustená od 23.11.2018, horeuvedený dátum 4.10.2018 iba znamená,
že v tento deň sa mi podarilo dokončiť horeuvedený príhovor a predstavenie projektu.
Zhodou okolností v tento deň Cirkev slávi spomienku na sv. Františka Assiského.